DMZ1 - Camel: Ossifying Fibroma
DMZ2 - Camel: Multicentric Infarct
DMZ3 - Camel: Ossifying Fibroma
DMZ4 - Camel: Parathyroid Adenoma
DMZ5 - Cheetah: Osgood-Schlatter Disease
DMZ6 - Alpaca: Discospondylitis
DMZ7 - Deer: Ossifying Fibroma
DMZ8 - Goat: Severe Anemia Myelofibrosis
DMZ9 - Goat: Myxofibroma
DMZ10 - Goat: Synovial Tumor
DMZ11 - Kangaroo: Osteopenia
DMZ12 - Kinkajou: Osteomyelitis
DMZ13 - Kudu: Ossifying Fibroma
DMZ14 - Prairie Dogs and Squirrel: Elodontomas
DMZ15 - Tapir: Fractures
DMZ16 - Tiger: Angiomatosis
DMZ17 - Tiger: Fibrous Dysplasia

 

Close Panel